Kornelis' Code of Conduct

Zoals vastgesteld door het bestuur NRK in haar vergadering op 11 December 2014 (Ref.  1051/2014)

Onze mission statement is People, Planet, Profit en Polymeren.


Polymeren, of rubbers en kunststoffen zijn moderne en belangrijke materialen voor de fabricage van producten die de behoeften van de moderne mens vervullen en bijdragen toekomstige problemen te voorkomen.

Met het motto "Blij met rubber en kunststof producten" geeft de NRK, daarin gesteund door haar lidbedrijven, prioriteit aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en een gezonde omgeving. Onze lidbedrijven steunen duurzame ontwikkeling en het ontwikkelen van de circulaire economie, bieden veilige en gezonde werkomstandigheden die de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stimuleert en bieden gebruikers producten aan met gebruiksgemak die bijdragen aan hun welvaart en welzijn.

De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie wil een productieve, constructieve, innovatieve en wendbare partij in de maatschappij zijn die nieuwe ideeën verwelkomt in een complexe wereld, die processen jaarlijks verbetert, die nieuwe producten ontwerpt en fabriceert, en gelijktijdig de samenwerking koestert tussen stakeholders met zeer uiteenlopende behoeften, belangen en vaardigheden.

Deze Gedragscode regelt hoe wij zullen handelen in het publieke en private domein. Conform ISO 26000 vormen zeven kernprincipes de basis van ons ondernemen en gedrag. Deze kernprincipes zijn:

 • Afleggen van rekenschap
 • Transparantie
 • Ethisch gedrag
 • Respect voor belangen van stakeholders
 • Respect voor wet- en regelgeving
 • Respect voor internationale gedragsnormen
 • Respect voor mensenrechten


Wij onderschrijven deze zeven kernprincipes en passen die op de volgende manier toe:

Afleggen van rekenschap

 • We streven er voortdurend naar de negatieve effecten te minimaliseren en de positieve effecten op het milieu, de maatschappij en de economie van onze activiteiten te maximaliseren.
 • Periodiek inventariseren en prioriteren wij voor ons relevante en significante  onderwerpen binnen maatschappelijk verantwoord overnemen.

Transparantie

 • Wij publiceren onze doelen/plannen, inspanningen en resultaten op het gebied van  maatschappelijk verantwoord ondernemen, op onze bedrijfswebsites. We nodigen onze stakeholders uit te reageren op deze publicaties.
 • We zullen transparant zijn in onze wijze van werken en the effecten ervan op milieu, maatschappij en de economie.

Ethisch gedrag

 • In het zaken doen met leveranciers, klanten en concurrenten zullen we krachtig en integer concurreren. We behandelen onze klanten en leveranciers billijk en objectief.
 • We hebben ethisch gedrag opgenomen en geoperationaliseerd in onze mission statement, zodat het onderdeel is van ons bedrijfsbeleid en de instructies aan de medewerkers.

Respect voor belangen van stakeholders

 • We moedigen de dialoog aan met onze belangrijkste stakeholders. We nodigen stakeholders uit om hun belangen aan ons kenbaar te maken zodat we daarmee rekening kunnen houden.

Respect voor wet- en regelgeving

 • We voldoen aan de nationale en internationale regelgeving van de landen waarin we actief zijn.

Respect voor internationale gedragsnormen

 • We streven er naar om tenminste de internationale gedragsnormen te respecteren in die situaties waar de wet- en regelgeving geen adequate bescherming van milieu en mensen biedt.
 • We streven er naar deze normen zo veel mogelijk te respecteren in landen waar de wetgeving of de uitvoering ervan conflicteert met internationale gedragsnormen.
 • Waar mogelijk en toepasbaar, passen we de kenmerken van onze betrekkingen en activiteiten binnen een rechtsgebied aan als de wetgeving of de uitvoering ervan conflicteert met internationale gedragsnormen en het niet volgen van die normen significante gevolgen zou hebben.
 • We overwegen alleen legitieme mogelijkheden en contacten in pogingen invloed uit te oefenen op organisaties en overheden om ieder mogelijk conflict te voorkomen.
 • We vermijden medeplichtig te zijn aan activiteiten van andere organisaties die niet consistent zijn met de internationale gedragsnormen.

Respect voor mensenrechten

 • We respecteren de mensenrechten, inclusief naar alle redelijkheid de zich ontwikkelende en in te voeren mensenrechten, in lijn met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, en bieden passende training, leven de nationale  wetten en regels na in alle regio’s en landen waarin we actief zijn, en respecteren internationale mensenrechten ingeval van een conflict tussen de internationaal erkende mensenrechten standaarden en nationale wetten.NRK
Den Haag, Nederland
11 December 2014